مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

  1398 1399
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک 14 4 23 8
سالم 238 70 162 58
ناسالم 76 22 65 23
ناسالم 9 3 27 10
بسیار ناسالم 2 1 0 0
خطرناک 0 0 0 0