آخرین به روز رسانی

دوشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۷ قبل از ظهر

شاخص لحظه ای کیفیت هوا

میانگین شاخص ۲۴ ساعته کیفیت هوا

وضعیت هواشناسی

رطوبت
سرعت باد
فشار هوا

تغییرات کیفیت هوا در ۴۸ ساعت گذشته

مقایسه شاخص کیفیت هوا با روز گذشته

میانگین تغییرات کیفیت هوا در یک هفته گذشته

غلظت آلاینده ها در ۲۴ ساعت گذشته

شاخص آلاینده ها در ۲۴ ساعت گذشته

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

  1398 1399
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک 14 4 23 8
سالم 238 70 162 58
ناسالم 76 22 65 23
ناسالم 9 3 27 10
بسیار ناسالم 2 1 0 0
خطرناک 0 0 0 0