مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

  1398 1399
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک 14 4 17 14
سالم 238 70 94 80
ناسالم 76 22 6 5
ناسالم 9 3 1 1
بسیار ناسالم 2 1 0 0
خطرناک 0 0 0 0