مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

  1397 1398
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک 0 0 6 2
سالم 0 0 203 73
ناسالم 0 0 59 21
ناسالم 0 0 9 3
بسیار ناسالم 0 0 2 1
خطرناک 0 0 0 0